بازی اختلاف تصویر, تست هوش تصویری

 تفاوت های موجود در دو تصویر  را بیابید.

نظر شما!!