نرم نرمک می رسد اینک بهار، خوش بحال روزگار، خوش بحال چشمه ها و دشت ها.. خوش بحال دانه ها و سبزه ها، خوش بحال غنچه های نیمه باز..
 

منبع: آپارات

گفتمان توسعه: روزنه ای رو به پیشرفت و توسعه

نظر شما!!