زندگی زیباست ! دقت کن… آرام رد شو ، حس کن ، نفس بکش… همه چیز نعمت است ! هرگز فراموش نکن که هر چه رخ دهد همواره در آغوش خدا هستی…

• منبع: بیتوته(http://www.beytoote.com)
• گفتمان توسعه: روزنه ای رو به پیشرفت و توسعه(goftemanetoseeh.ir)

نظر شما!!